Các ứng dụng Snap của Sublime Text 3 Sẵn sàng cho thử nghiệm

The Snap App of Sublime Text 3 Available for Test

Cộng đồng đã làm cho Sublime Text 3 thành gói SNAP. Cho đến nay, nó có sẵn cho thử nghiệm ứng cử viên kênh.

Một Linux phổ ứng dụng đi kèm với tất cả các phụ thuộc của nó kèm là một snap. Nó chạy trong sandbox và bị cô lập từ các phần mềm khác của hệ thống.

If you just want to install latest stable Sublime Text 3 trong Ubuntu. Có một official apt repository and here’s how-to tips.

The Snap App of Sublime Text 3 Available for Test

Cài đặt Sublime Text 3 via Snap:

Once the snap is published into stable channel, you can easily install or remove it in Ubuntu Software

Open terminal either via Ctrl+Alt+T or by searching for ‘terminal’ from application launcher. Khi nó sẽ mở ra, chạy lệnh:

snap install sublime-text-3 --classic --candidate

The command works in Ubuntu 16.04 và cao hơn. Và các --candidate flag is no required once the snap is published into stable channel.

The Snap App of Sublime Text 3 Available for Test

The snap package co-exists with traditional packages, you’ll have two launcher icons:

The Snap App of Sublime Text 3 Available for Test

To make sure you’re running the snap app, you can launch it from the terminal command:

/snap/bin/sublime-text-3

Gỡ cài đặt:

To remove the snap app for Sublime Text 3, chạy lệnh:

snap remove sublime-text-3

Nguồn