Nhãn: Người dùng

KDE Plasma là thêm Google Drive tích hợp

Google tích hợp trong trực tuyến tài khoản bất cứ ai bỏ lỡ Google Drive tích hợp với KDE Plasma có thể dừng lại-nó là ở đây! Chi tiết trong một bài đăng blog tuần này, KDE Google Drive tích hợp là siêu tương tự như của GNOME tài khoản trực tuyến, mà chúng tôi đã viết về trước. Người dùng…

Install Corebird 1.5 Twitter Client On Ubuntu 17.04

Corebird GTK+3 Twitter Client for Linux Ubuntu released. Here’s how to install Corebird 1.5 trên Ubuntu 17.04, Ubuntu 16.04 và những người khác. Corebird GTK+3 Twitter Client brings various new updated and features. The media attached to tweets can be downloaded using Right Click and selecting “save as”.