Công nghệ Blog
Duyệt thẻ

Twitter

Voi răng mấu: Thay thế mã nguồn mở cho Twitter

Tôi không biết về bạn, nhưng tôi lâu đã tìm một mạng xã hội mà tôi thực sự có thể gọi về nhà. Facebook là không tốt vì nó là đầy đủ của hình ảnh của bữa ăn tối của họ và của người dân mèo. Twitter là đầy đủ các trolls và những người thô lỗ, kinh nghiệm của tôi tại…