Công nghệ Blog
Duyệt thẻ

BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG.

Làm thế nào để Speed up Odoo

Odoo là phần mềm ERP (Enterprise Resource Planning) phổ biến nhất, được viết bằng Python và sử dụng PostgreSQL như cơ sở dữ liệu back-end. The Odoo community edition is a free and open source software which includes project management,