Tag: PPA

Cài đặt Android Studio 2.3.1 Trên Ubuntu Linux via PPA

Làm thế nào để cài đặt Android Studio 2.3.1 trong Ubuntu Linux via PPA. Android Studio là IDE chính thức cho Android, cho các hệ thống Linux Ubuntu. Android Studio cung cấp các công cụ nhanh nhất để xây dựng ứng dụng trên tất cả các loại thiết bị Android. Nó có tính năng chỉnh sửa mã đẳng cấp thế giới, gỡ lỗi, hiệu suất…

Install The Latest Deluge BitTorrent Client On Ubuntu 16.10

How to install the latest Deluge BitTorrent Client on Ubuntu 16.10 và Ubuntu 16.04 Hệ thống. Install Deluge BitTorrent Client in Ubuntu, using PPA. Deluge là một đầy đủ tính năng nền tảng chéo trình khách BitTorrent. Deluge contains the common features to BitTorrent clients such as Protocol Encryption, DHT, Local Peer Discovery