Nhãn: Facebook

Hiệu suất cao Facebook rao Vị trí (trong 4 bước)

Ở 2018, quảng cáo Facebook có thể xuất hiện trên chính Facebook, tin nhắn Facebook, Instagram, và Mạng Khán giả. Facebook không còn là một nền tảng một tùy chọn. Các nhà quảng cáo bây giờ phải giữ một mắt đóng trên cách quảng cáo của họ hiển thị trên tất cả các nền tảng. Nếu không, bạn có thể lãng phí tiền. Cân nhắc Instagram…

Làm thế nào để tải một bản sao của dữ liệu rằng Facebook Knows About You

Sau khi Cambridge Analytica scandal riêng tư dữ liệu nhiều thảo luận, và chiến dịch #deletefacebook, nhiều người có quan điểm của họ xem có nên xóa tài khoản Facebook của họ hay không. Nhưng trước khi tiếp tục, bạn sẽ nhận được giữ dữ liệu của bạn mà các trang web mạng xã hội đã được lưu trữ trên nền tảng của nó…

Introducing Social Media Video Automation

We’re thrilled to announce one of our most requested features – video automation. dlvr.it now supports automatic posting of videos to your social media profiles and pages. Tap into dlvr.it to effortlessly share videos with your friends on Facebook, Twitter, and Google+. Upload your videos to