How to List Ubuntu Network Adapters – Top 5 Commands to Display Ethernet Adapters

Find all the Network Adapters in Linux Ubuntu. Display a list of all installed Ethernet adapters on Ubuntu system. Find out which network adapters you are using in Ubuntu or other Linux systems. Easily find out the manufacturer of the network adapters on your Ubuntu/Linux systems.

You can use the following commands to list Ethernet adapters on a Ubuntu Linux system. These command gives you information about both wired and wireless network adapters.

lshw

The lshw command is used to list hardwares. lshw command extract detailed information on the hardware configuration of the system. It can report exact memory configuration, firmware version, mainboard configuration, CPU version and speed, cache configuration, bus speed, vv.

Open the Terminal and run the following command:

sudo lshw -C network

lshw-command-ubuntu

lspci command

List all PCI device including Ethernet cards (NICs).


lspci
lspci | less
lspci | grep -i eth

lspci-ubuntu-command

ip command

Display or manipulate routing, thiết bị, policy routing and tunnels on Linux operating systems. You can use ip command to list all NICs:


ip link

ip-link-command-ubuntu

ifconfig command

Display or configure a network interface on Linux or Unix like operating systems.


ifconfig
ifconfig eth0

hoặc


/sbin/ifconfig
/sbin/ifconfig eth0

ifconfig-ubuntu-command

How to List Ubuntu Network Adapters – Top 5 Commands to Display Ethernet Adapters Được đăng trên Nguồn chữ số - Công nghệ mới nhất, Tiện ích & Xúc.

Những bài viết liên quan

Để lại câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đóng