CentOS 6 LogRotate gỡ lỗi

Bạn không chắc chắn nếu đăng nhập của bạn xoay mẫu trong /etc/logrotate.d/* đang làm việc như bạn mong đợi, hoặc muốn biết những gì một mô hình là bắt?

Sau đó bạn muốn bản ghi cho các bản ghi của bạn (ha). Trong trường hợp này, bạn có thể khắc phục bằng cách chạy các được xây dựng trong công cụ gỡ lỗi:

/usr/sbin/logrotate-gỡ lỗi /etc/logrotate.conf

Sản lượng này vào một tập tin để tìm kiếm dễ dàng hơn vì bạn sẽ có khả năng chỉ quan tâm đến một hoặc hai mẫu bạn đang thay đổi:

/usr/sbin/logrotate-gỡ lỗi /etc/logrotate.conf > out.txt 2>&1

https://www.CentOS.org/Forums/viewtopic.php?t=6249

http://StackOverflow.com/questions/6674327/Redirect-all-output-to-file