Tháng: Tháng bảy 2014

Dịch vụ tối ưu hóa video

Video Optimization SEO providers will assist to enhance visibility of your movies on in style social media websites like Youtube, Vimeo and numerous others. Google, Bing and Yahoo have began integrating movies inside search engine outcomes. Each time you seek for any widespread key phrase you’ll

Làm thế nào để cài đặt OwnCloud 7 trên một Ubuntu 14.04 VPS

OwnCloud is a web based file management and sharing solution. Bằng cách sử dụng OwnCloud, bạn có thể đồng bộ hóa và chia sẻ tập tin của bạn, lịch, địa chỉ liên hệ, vv... và dễ dàng truy cập chúng từ tất cả các thiết bị của bạn từ bất cứ nơi nào. In this blog article we will install OwnCloud 7 trên một Ubuntu 14.04 VPS.

CPanel-đã có một vấn đề mà loại bỏ các tên miền phụ

I was unable to remove a subdomain from my Cpanel giving me the error: There was a problem removing the subdomain To fix the issue I carried out the following steps: 1. Backup the following files: /var/cpanel/userdata/username/main /var/cpanel/userdata/username/sub.maindomain.com /var/cpanel/users/username /var/named/maindomain.com.db /var/cpanel/userdata/wineinns/sub.domain.com /var/cpanel/userdata/wineinns/sub.domain.com.cache /usr/local/apache/conf/httpd.conf 2. Remove all