ติดตั้ง Visual Studio รหัส 1.6 บน Ubuntu 17.04

รหัสของ visual Studio 1.16 การเผยแพร่. ติดตั้ง Visual Studio รหัสบน Ubuntu 17.04. สิงหาคม 2017 วางจำหน่ายของ Visual Studio รหัสนำหมายเลขของโปรแกรมปรับปรุงที่สำคัญ, เช่น JavaScript/TypeScript refactoring, ตัวเลือกสีใน HTML, integrated Terminal quick open function, drag and drop function from search and a brand new online documentation. It also brings a powerful VS Code “recipes” repository.

รหัสของ visual Studio 1.16

สิงหาคม 2017 วางจำหน่ายของ Visual Studio รหัส. มีจำนวนของการปรับปรุงที่สำคัญในรุ่นนี้ที่เราหวังว่า คุณจะชอบ, ไฮไลท์สำคัญประกอบด้วย:

  • JavaScript/TypeScript refactoring – Easily extract source code into methods and functions.
  • HTML tag auto close – Improved editor productivity with automatic close tags.
  • Color picker in HTML – You can now use the VS Code color picker in HTML files.
  • Integrated Terminal quick open – Create or jump to terminals from VS Code Quick Open.
  • Drag and drop from search – Quickly open files from Search and also the Problems panel.
  • New online documentation – New Emmet topic and updates to the Node.js Deployment tutorial.
  • VS Code “recipes” repository – Examples using React, Angular and Docker in VS Code.
  • ตัวอย่าง: พื้นที่ทำงานหลายราก – Smoother UI when adding folders and creating a Workspace (Insiders build).
  • Preview: Multiple SCM providers – With multiple folders, you can have multiple source control providers (Insiders build).
  • Multi-root tips for extension authors – Update your extension to work seamlessly with multi-root workspaces.

ติดตั้ง Visual Studio รหัสบน Ubuntu

Via DEB Package

Ubuntu users can easily download the DEB package from https://code.visualstudio.com/Download and install it manually.

Via Terminal Commands

If you want to install Visual Studio Code via Terminal run the following commands:

sudo apt-get update
sudo sh -c 'echo "deb [arch=amd64] https://packages.microsoft.com/repos/vscode stable main" > /etc/apt/sources.list.d/vscode.list'
curl https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | gpg --dearmor > microsoft.gpg
sudo mv microsoft.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/microsoft.gpg

ติดตั้ง Visual Studio รหัส 1.6 บน Ubuntu 17.04 โพสต์บน แหล่งที่มาหลัก – เทคโนโลยีล่าสุด, โปรแกรมเบ็ดเตล็ด & ลูกเล่น.

ทิ้งคำตอบไว้