டேக்: வேர்ட்பிரஸ்

பிக்சல் காஃபின் வேர்ட்பிரஸ் செருகுநிரல்: ஒரு தென்றலில் பேஸ்புக் விருப்ப ஆடிய்ன்சஸ் உருவாக்கவும்

Marketing on Facebook is not the same anymore. Unlike a few years back, when Facebook pages used to be completely free and one could rely on driving decent traffic from them, we can’t rely on driving a lot of organic traffic from Facebook pages. This is

தீங்கிழைக்கும் வேர்ட்பிரஸ் நீட்சியாக ஆயிரக்கணக்கான இணையதளங்களை மீது கதவு நிறுவப்பட்ட

  Widget plugin spewed spam to unsuspecting victims Hackers have used a WordPress plugin to install backdoors on up to 200,000 websites, allowng spam to be uploaded onto unsuspecting websites. According to research carried out by IT security firm WordFence, the plugin, known as Display Widgets,