டேக்: பேஸ்புக்

பிக்சல் காஃபின் வேர்ட்பிரஸ் செருகுநிரல்: ஒரு தென்றலில் பேஸ்புக் விருப்ப ஆடிய்ன்சஸ் உருவாக்கவும்

Marketing on Facebook is not the same anymore. Unlike a few years back, when Facebook pages used to be completely free and one could rely on driving decent traffic from them, we can’t rely on driving a lot of organic traffic from Facebook pages. This is

உங்கள் உணர்ச்சிகள் கண்டறி பற்றிய ரகசியம் புகைப்படங்கள் எடுக்கிறது என்று பேஸ்புக் கோப்புகள் காப்புரிமை

Facebook slowly has migrated onto other platforms since its launch. But a recent patent filing shows it potentially could be keeping an eye on something more significant: your webcam. CBInsights reported the patent in question would be for a system that would use a smartphone or