வகை: லினக்ஸ்

Install Wireshark Network Analyzer 2.4.4 In Ubuntu

Wireshark 2.4.4 released. Here’s how to install Wireshark network analyzer 2.4.4 உபுண்டு உள்ள 17.10, உபுண்டு 17.04, உபுண்டு 16.10, உபுண்டு 16.04, உபுண்டு 15.04, உபுண்டு 14.04 and other Ubuntu Derivatives. Wireshark is the world’s most popular network protocol analyzer. It is used for troubleshooting, analysis, development and education.

கிரிட்டாவின் 3.3.3 வெளியிடப்பட்டது பல பிழை திருத்தங்கள்

இலவச மற்றும் திறந்த மூல ஓவியம் மென்பொருள் கிரிட்டாவின் 3.3.3 was released a few hours ago with several bug fixes and one important change for Windows users: The Direct3d/Angle renderer is now the default for Intel users. Recent updates to the Intel display drivers have broken Krita on many