Jak monitorować pliki dzienników za pomocą Graylog2 na Debianie 9

Jak monitorować pliki dzienników za pomocą Graylog2 na Debianie 9

To praca zespołowa, ale prostsza, przyjemniejsza i bardziej produktywna.

Graylog to bezpłatne narzędzie do zarządzania dziennikami oparte na Javie, Elasticsearch i MongoDB, które może być używane do zbierania, indeksowania i analizowania dowolnego dziennika serwera ze scentralizowanej lokalizacji. Możesz łatwo monitorować loginy SSH i nietypową aktywność podczas debugowania aplikacji i dzienników za pomocą Grayloga. Graylog zapewnia potężny język zapytań, funkcje ostrzegania, przetwarzanie potoków do transformacji danych i wiele więcej. Możesz rozszerzyć funkcjonalność Graylog poprzez interfejs API REST i dodatki.

Graylog składa się z trzech komponentów:

 1. Elasticsearch: Przechowuje wszystkie przychodzące wiadomości i zapewnia wyszukiwarkę.
 2. MongoDB: Jest używany do bazy danych, przechowuje konfiguracje i meta informacje.
 3. Graylog serwer: odbiera i przetwarza komunikaty z różnych wejść i zapewnia interfejs sieciowy do analizy i monitorowania.

W tym samouczku wyjaśnimy, jak zainstalować Graylog2 na serwerze Debian 9.

Przesłanka

 • Serwer z systemem Debian 9.
 • Minimum 4 GB RAM.
 • Konfiguracja statycznego adresu IP 192.168.0.187 na twoim serwerze.

1 Zainstaluj wymagane pakiety

Przed uruchomieniem musisz zainstalować Java 8 i inne wymagane pakiety w swoim systemie. Nie wszystkie wymagane pakiety są dostępne w standardowym repozytorium Debiana 9, więc będziesz musiał dodać Debian Backports do listy źródeł pakietu. Najpierw zaloguj się z użytkownikiem root i utwórz plik backport.list:

nano /etc/apt/sources.list.d/backport.list

Dodaj następujący wiersz:

deb http://ftp.debian.org/debian jessie-backports main

Zapisz plik po zakończeniu, a następnie zaktualizuj system za pomocą następującego polecenia:

apt-get update -y
apt-get upgrade -y

Gdy system jest już aktualny, zainstaluj wszystkie pakiety za pomocą następującego polecenia:

apt-get install apt-transport-https openjdk-8-jre-headless uuid-runtime pwgen -y

Po zainstalowaniu wszystkich wymaganych pakietów można przystąpić do instalacji MongoDB.

2 Install MongoDB

MongoDB is required to store the configuration and meta information. MongoDB is available in the Debian 9 default repository, so you can install MongoDB by just running the following command:

apt-get install mongodb-server -y

Once MongoDB is installed, you can proceed to install Elasticsearch.

3 Install Elasticsearch

Elasticsearch is acts as a search server that stores all the logs sent by the Graylog server and displays the messages whenever you request. Elasticsearch is not available in the Debian 9 default repository. You will need to add the Elasticsearch repository to the Debian package source.

First, download and add the Elasticsearch GPG key with the following command:

wget -qO - https://packages.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | apt-key add -

Next, create an Elasticsearch repo file with the following command:

nano /etc/apt/sources.list.d/elasticsearch.list

Dodaj następujący wiersz:

deb https://packages.elastic.co/elasticsearch/2.x/debian stable main

Save the file when you are finish, then update the repository by running the following command:

apt-get update -y

Next, install Elasticsearch by running the following command:

apt-get install elasticsearch -y

Once Elasticsearch is installed, you will need to modify the Elasticsearch main configuration file:

nano /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml

Make the following changes:

cluster.name: graylog
network.host: 192.168.0.187
discovery.zen.ping.timeout: 10s
discovery.zen.ping.multicast.enabled: false
discovery.zen.ping.unicast.hosts: ["192.168.0.187:9300"]

Save and close the file when you are finished, then start the Elasticsearch service and enable it to start on boot:

systemctl start elasticsearch
systemctl enable elasticsearch

After a few seconds, run the following to test that Elasticsearch is running properly:

curl -XGET 'http://192.168.0.187:9200/_cluster/health?pretty=true'

Make sure the output shows the cluster status as "green":

{
 "cluster_name" : "graylog",
 "status" : "green",
 "timed_out" : false,
 "number_of_nodes" : 1,
 "number_of_data_nodes" : 1,
 "active_primary_shards" : 1,
 "active_shards" : 1,
 "relocating_shards" : 0,
 "initializing_shards" : 0,
 "unassigned_shards" : 1,
 "delayed_unassigned_shards" : 0,
 "number_of_pending_tasks" : 0,
 "number_of_in_flight_fetch" : 0,
 "task_max_waiting_in_queue_millis" : 0,
 "active_shards_percent_as_number" : 50.0
}

Once Elasticsearch is installed and working fine, you can proceed to the next step.

4 Install Graylog

Graylog is not available in the Debian 9 default repository, so you will need to download and install Graylog 2 repository first. You can do this by running the following command:

wget https://packages.graylog2.org/repo/packages/graylog-2.2-repository_latest.deb
dpkg -i graylog-2.2-repository_latest.deb

Once the repository is installed, update the repository and install Graylog server with the following command:

apt-get update -y
apt-get install graylog-server -y

After installing Graylog, you will need to set a secret to secure the user passwords and also set a hash (sha256) password for the root user.

First, generate password_secret with the following command:

pwgen -N 1 -s 96

You should see the following output:

TRXbNPoW4gGC8BN8Gzl4wH3jtfLoi06WCJqia18UtYyPaNLx4r8U7jUPRlIJHoGGxrCjZVqAvW2DcueI6N1zHoy2bKEWLyyC

Next, generate hash password for root user with the following command:

echo -n youradminpassword | sha256sum

You should see the following output:

e3c5925aa22abdfa18cf197a7b218fcad31acb6409d2e2dbebae807d3a9750ee

Note: Remember both password key, because both key will need to configured in the server.conf.

Next, you will need to modify the Graylog server main configuration file located in /etc/graylog/server/ directory:

nano /etc/graylog/server/server.conf

Make the following changes:

is_master = true
node_id_file = /etc/graylog/server/node-id
########past-your-password-secret-here#########
password_secret = TRXbNPoW4gGC8BN8Gzl4wH3jtfLoi06WCJqia18UtYyPaNLx4r8U7jUPRlIJHoGGxrCjZVqAvW2DcueI6N1zHoy2bKEWLyyC
root_username = admin
#######past-your-root-hash-password-here##########
root_password_sha2 = e3c5925aa22abdfa18cf197a7b218fcad31acb6409d2e2dbebae807d3a9750ee
root_timezone = UTC
plugin_dir = /usr/share/graylog-server/plugin
rest_listen_uri = http://0.0.0.0:9000/api/
rest_enable_cors = true
web_listen_uri = http://0.0.0.0:9000/
rotation_strategy = count
elasticsearch_max_docs_per_index = 20000000
elasticsearch_max_number_of_indices = 7
retention_strategy = delete
elasticsearch_shards = 4
elasticsearch_replicas = 1
elasticsearch_index_prefix = graylog
allow_leading_wildcard_searches = true
allow_highlighting = false
elasticsearch_cluster_name = graylog
elasticsearch_discovery_zen_ping_unicast_hosts = 192.168.0.187:9300
elasticsearch_http_enabled = false
elasticsearch_network_host = 0.0.00
elasticsearch_discovery_initial_state_timeout = 3s
elasticsearch_analyzer = standard
output_batch_size = 500
output_flush_interval = 1
output_fault_count_threshold = 5
output_fault_penalty_seconds = 30
processbuffer_processors = 5
outputbuffer_processors = 3
processor_wait_strategy = blocking
ring_size = 65536
inputbuffer_ring_size = 65536
inputbuffer_processors = 2
inputbuffer_wait_strategy = blocking
message_journal_enabled = true
message_journal_dir = /var/lib/graylog-server/journal
async_eventbus_processors = 2
lb_recognition_period_seconds = 3
alert_check_interval = 60
mongodb_uri = mongodb://localhost/graylog
mongodb_max_connections = 1000
mongodb_threads_allowed_to_block_multiplier = 5
content_packs_dir = /usr/share/graylog-server/contentpacks
content_packs_auto_load = grok-patterns.json
proxied_requests_thread_pool_size = 32

Save and close the file when you are finished, then start the Graylog service and enable it to start on boot:

systemctl start graylog-server
systemctl enable graylog-server

Once you are finished, you can proceed to the next step

5 Configure Firewall

By default, Graylog web interface is listening on port 9000, so you will need to allow port 9000 through UFW firewall. UFW firewall is not installed in Debian 9. So you will need to install it first. You can install it by running the following command:

apt-get install ufw -y

Once UFW is installed, enable it by running the following command;

ufw enable

Next, allow port 9000 through UFW firewall by running the following command:

ufw allow 9000

You can check the status of UFW firewall any time by running the following command.

ufw status

Once firewall is configured, you can proceed to the next step.

6 Access Graylog Web Interface

Graylog web interface is listening on port 9000. Now, open your web browser and type the URL http://192.168.0.187:9000, you should see the following screen:

Graylog Interface

Login with username "Admin" and the password you configured at root_password_sha2 on server.conf. You should see the following screen:

Graylog getting started

Next, you will need to add the input to receive the syslog message using the UDP. To add the input, Click on System -> select Inputs -> Syslog UDP -> click on Launch new input button, you should see the following screen:

Add input source in Graylog

Fill up all the details such as Title, Port, Bind address and finally Click on Save button, you should see the following screen:

Log source detail

Now the Graylog server will receive the system logs using the port 8514 from the client or server.

On the Client system, you will need to configure rsyslog so that it will send the system logs messages to the Graylog server. You can do this by editing rsyslog.conf file:

nano /etc/rsyslog.conf

Dodaj następujące linie:

# provides UDP syslog reception
$ModLoad imudp
$UDPServerRun 8514
$template GRAYLOGRFC5424,"%protocol-version% %timestamp:::date-rfc3339% %HOSTNAME% %app-name% %procid% %msg%n"
*.* @192.168.0.187:8514;GRAYLOGRFC5424

Save the file and restart rsyslog service to apply these changes:

systemctl restart rsyslog

Next, on the Graylog server click on the "Graylog Sources" you can see the ssh log with failed login attempts in the following screen.

Monitor login attempts with Graylog

Wnioski

Congratulations! you have successfully installed and configured Graylog server on Debian 9. You can now easily see the logs and analysis of the system logs from the central location. You can also customize Graylog and send another type of logs as per your need. You can get more information from the Graylog documentation page http://docs.graylog.org/en/2.2/pages/getting_started.html. Feel free to comment me if you have any questions.

Źródło

Dodaj komentarz