برچسب: رسانه های اجتماعی

6 Things You Need to Know about Instagram

We’ve talked quite a bit about Instagram in the past, and have discussed a ton about how to market on Instagram. It’s important, با این حال, that we understand the platform and how it works. This is why we can market so effectively on this platform. 1. نمایش مشخصات عمومی…

چگونه به ایجاد شناور اجتماعی به اشتراک بگذارید آیکن با بوت استرپ

شناور دکمه های اشتراک گذاری اجتماعی خشم و مشترک به آنها مراجعه کنید در بسیاری از وب سایت است به منظور افزایش به اشتراک گذاری محتوای بزرگ خود را. در حالی که شما باید انتخاب را به انتخاب ابزار به اشتراک گذاری اجتماعی حرفه ای, و یا با استفاده از پلاگین های پیچیده, the easiest way we use is a

کسب درآمد از بازی موبایل

The mobile gaming industry made $29 billion in 2015 — and it is only set to continue growing (with estimates as high as $49 billion by 2018). But the mobile gaming industry is in the “wild west” phase of its history right now, with the constant improvement

Ghostery 6.0 for Firefox released

Ghostery 6.0 is an update of the popular tracker blocking extension for the Firefox web browser that introduces a redesigned interface and feature additions. Ghostery is a popular -- but also controversial -- browser extension for Firefox, Google Chrome and mobile operating systems that uses lists