مرور رده

وردپرس

بالا 5 WordPress Plugins for SEO

One of the greatest benefits of using WordPress as a CMS is that there are so many free plugins available for WordPress that will totally beef up and streamline the SEO of any site. When looking for plugins to boost your SEO, it can be a

نحوه مهاجرت سایت وردپرس خود را به HTTPS

حتی آموزش های متعدد در خارج وجود دارد به شما نشان چگونه به مهاجرت وجود دارد, اما من این ساخته شده که آن را به تبدیل شدن به یک بسیار ساده تر. نصب گواهی SSL هستند بسیاری از گزینه های وجود دارد در اینجا. این اراده بسته به طور کامل در راه اندازی میزبانی وب خود را. I use Media

How to Delete Revisions in WordPress

I regularly copy my live WordPress sites back to my local server. Not only is it an extra backup, but it allows me to develop locally with up to date content. Lately I’ve been getting annoyed at how bloated the WordPress databases seem to

17 WordPress Plugins to Create Content

The right set of WordPress plugins can help create content that engages readers and drives traffic. Here is a list of plugins to help create content for your WordPress website. There are editorial applications, tools for adding images and

11 Free Backup Plugins for WordPress

If you run a WordPress website, routinely backing it up is one of the most important things you can do to prevent disaster. خوشبختانه, there are a number of free plugins that will help you safeguard your website. Here is a list of free