دسته بندی: بازاریابی اینترنتی

How to Use Facebook Live: The Ultimate Guide

In April 2016, Facebook launched Facebook Live: a live video streaming service that lets anyone broadcast from their mobile devices straight to their Facebook News Feed. Since its launch, live streaming video has grown in popularity, با 16% of marketers broadcasting it in 2016. Facebook Live

آیا می خواهید برای پول؟ تبدیل شدن به یک نمایندگی میزبانی وب!

شدن نمایندگی میزبانی وب یک راه عالی برای مردم با اشتیاق برای فن آوری برای به دست آوردن مقدار زیادی از درآمد باقی مانده. هنگامی که شما خود یک کسب و کار میزبانی, شما می توانید ایجاد, مدیریت, و حفظ به عقب پایان از وب سایت شما, با مقدار زیادی از گزینه های اضافی برای دامنه…

18 Free Podcasts for Entrepreneurs

Some of the best resources available to entrepreneurs come in the form of podcasts. Through monthly, هفتگی, and even daily shows, listeners can learn from the expertise and experiences of serial entrepreneurs and innovative thinkers. Here is a list of useful podcasts for entrepreneurs. وجود دارد…

78 Free Responsive Email Templates

Editor’s Note: We first published this article in 2015, as “28 Free Responsive Email Templates.” We updated it in Sept. 2017, در زیر. With more of your shoppers on mobile devices, make sure your next email campaign uses a responsive design that looks good on any screen.

SEO: Preparing for Google’s Mobile-first Index

Google is switching to a mobile-first index in 2018, wherein rankings for desktop and mobile devices will be based on a site’s mobile experience. Google’s “Mobile-Friendly Test” will identify if a site is mobile optimized and can, همچنین, suggest performance improvements. Most searches on Google are

The Best Free Tools for Creating Infographics

What is an infographic? To put it simply, infographics are a graphic that gives information. Graphs, charts, pictures with statistics, even Venn diagrams are infographics. بنابراین, why do we use them? Infographics are a valuable tool to communicate a lot of information to your readers in

پیدا کردن بهترین شرایط جستجو برای کسب و کار شما: 10 ابزار و راهنمایی

با وجود توصیه های دائمی که کلمات کلیدی طولانی دم پادشاه, بسیاری از کسب و هنوز هم در تلاشند به استراتژیک از آنها استفاده کنید برای دریافت مطالب به بالای نتایج جستجو آلی و پرداخت. حقیقت این است که, tackling these long-tail keywords feels hard when you know you’re up against the giants.