Εγκατάσταση κώδικα Visual Studio 1.6 για το Ubuntu 17.04

Κώδικα Visual Studio 1.16 κυκλοφόρησε. Εγκατάσταση κώδικα Visual Studio για το Ubuntu 17.04. Αύγουστος 2017 η έκδοση του Visual Studio κώδικα φέρνει μια σειρά από σημαντικές ενημερώσεις, όπως JavaScript/γραφομηχανή refactoring, επιλογέας χρώματος σε HTML, integrated Terminal quick open function, drag and drop function from search and a brand new online documentation. It also brings a powerful VS Code “recipes” repository.

Κώδικα Visual Studio 1.16

Αύγουστος 2017 release of Visual Studio Code. There are a number of significant updates in this version that we hope you will like, some of the key highlights include:

  • JavaScript/TypeScript refactoring – Easily extract source code into methods and functions.
  • HTML tag auto close – Improved editor productivity with automatic close tags.
  • Color picker in HTML – You can now use the VS Code color picker in HTML files.
  • Integrated Terminal quick open – Create or jump to terminals from VS Code Quick Open.
  • Drag and drop from search – Quickly open files from Search and also the Problems panel.
  • New online documentation – New Emmet topic and updates to the Node.js Deployment tutorial.
  • VS Code “recipes” repository – Examples using React, Angular and Docker in VS Code.
  • Preview: Multi-root workspaces – Smoother UI when adding folders and creating a Workspace (Insiders build).
  • Preview: Multiple SCM providers – With multiple folders, you can have multiple source control providers (Insiders build).
  • Multi-root tips for extension authors – Update your extension to work seamlessly with multi-root workspaces.

Εγκατάσταση κώδικα Visual Studio για το Ubuntu

Via DEB Package

Ubuntu users can easily download the DEB package from https://code.visualstudio.com/Download and install it manually.

Via Terminal Commands

If you want to install Visual Studio Code via Terminal run the following commands:

sudo apt-get update
sudo sh -c 'echo "deb [arch=amd64] https://packages.microsoft.com/repos/vscode stable main" > /etc/apt/sources.list.d/vscode.list'
curl https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | gpg --dearmor > microsoft.gpg
sudo mv microsoft.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/microsoft.gpg

Εγκατάσταση κώδικα Visual Studio 1.6 για το Ubuntu 17.04 αρχικά δημοσιεύτηκε στις Πηγή ψηφίο – Τελευταίας τεχνολογίας, Gadgets & Gizmos.

Αφήστε μια απάντηση