Πώς να εγκαταστήσετε ionCube φορτωτές στο Debian 9

IonCube είναι μια επέκταση PHP που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποκωδικοποίηση ασφαλή κρυπτογραφημένα αρχεία PHP κατά το χρόνο εκτέλεσης. Ο κωδικοποιητής IonCube χρησιμοποιείται από εμπορική τους πωλητές πρόγραμμα PHP να προστατεύσει τις εφαρμογές και τον φορτωτή, που εγκαθιστούμε σε αυτό το σεμινάριο, is required to run IonCube encoded files on your server. The IoncubeLoader is available free of charge. Ioncube loader increases your website loading speed and preventing others from stealing the source code by converting your PHP into byte-code.

Σε αυτό το σεμινάριο, we will explain the installation of IonCube Loader on Debian 9 διακομιστή.

Requirements

 • A server running Debian 9 with LAMP installed.
 • A non-root user with sudo privileges.

Getting Started

Before starting, update all packages that are installed on your server using the following command:

sudo apt-get update -y
sudo apt-get upgrade -y

Once all the packages are updated, restart the system to apply all the changes:

sudo reboot

Installing IonCube Loader

Πρώτη, you will need to download the latest version of the IonCube Loader from their official website. Αλλιώς, you can download it using the following command:

wget https://downloads.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz

Once the download is completed, extract the downloaded file using the following command:

tar -xvzf ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz

By default the files will be unzipped to a folder ioncube.

Τώρα, change the directory to ioncube folder and run ls command to see all the extension:

cd ioncube
ls

You should see the various ioncube loader files corresponding to various php versions as below:

ioncube_loader_lin_4.1.so   ioncube_loader_lin_5.0_ts.so ioncube_loader_lin_5.4.so   ioncube_loader_lin_7.0_ts.so README.txt
ioncube_loader_lin_4.2.so   ioncube_loader_lin_5.1.so   ioncube_loader_lin_5.4_ts.so ioncube_loader_lin_7.1.so   USER-GUIDE.pdf
ioncube_loader_lin_4.3.so   ioncube_loader_lin_5.1_ts.so ioncube_loader_lin_5.5.so   ioncube_loader_lin_7.1_ts.so USER-GUIDE.txt
ioncube_loader_lin_4.3_ts.so ioncube_loader_lin_5.2.so   ioncube_loader_lin_5.5_ts.so ioncube_loader_lin_7.2.so
ioncube_loader_lin_4.4.so   ioncube_loader_lin_5.2_ts.so ioncube_loader_lin_5.6.so   ioncube_loader_lin_7.2_ts.so
ioncube_loader_lin_4.4_ts.so ioncube_loader_lin_5.3.so   ioncube_loader_lin_5.6_ts.so LICENSE.txt
ioncube_loader_lin_5.0.so   ioncube_loader_lin_5.3_ts.so ioncube_loader_lin_7.0.so   loader-wizard.php

Τώρα, you will need to select the correct ioncube loader file as per the PHP version installed on your server. Run the following command to see the version of PHP installed on your server:

php -v

Output:

PHP 7.0.22-0ubuntu0.16.04.1 (cli) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2017 The PHP Group
Zend Engine v3.0.0, Copyright (c) 1998-2017 Zend Technologies
  with Zend OPcache v7.0.22-0ubuntu0.16.04.1, Copyright (c) 1999-2017, by Zend Technologies

In the above output, you should see that the PHP version installed is PHP 7.0.22. So you will need to copy ioncube_loader_lin_7.0.so file from ioncube directory to the PHP extension directory.

Πρώτη, find the location of the PHP extension directory using the following command:

php -i | grep extension_dir

You should see the following output:

extension_dir => /usr/lib/php/20151012 => /usr/lib/php/20151012

Τώρα, copy ioncube loader file to the PHP extension directory (/usr/lib/php/20151012) using the following command:

cd ioncube
cp ioncube_loader_lin_7.0.so /usr/lib/php/20151012/

Επόμενη, you will need to edit php.ini file and add path of the ioncube extension. You can do this with the following command:

sudo nano /etc/php/7.0/apache2/php.ini

Add the following line:

zend_extension=/usr/lib/php/20151012/ioncube_loader_lin_7.0.so

Save the file, then open other php.ini file:

sudo nano /etc/php/7.0/cli/php.ini

Add the following line:

zend_extension=/usr/lib/php/20151012/ioncube_loader_lin_7.0.so

Save and close the file, then restart Apache service to apply the changes:

sudo systemctl restart apache2

Testing IonCube Loader

Τώρα, everything is configured properly, it's time to test whether Ioncube loader is installed or not. You can test it using the following command:

php -v

If everythig is fine, you should see the following output:

PHP 7.0.22-0ubuntu0.16.04.1 (cli) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2017 The PHP Group
Zend Engine v3.0.0, Copyright (c) 1998-2017 Zend Technologies
  with the ionCube PHP Loader (enabled) + Intrusion Protection from ioncube24.com (unconfigured) v10.1.0, Copyright (c) 2002-2017, by ionCube Ltd.
  with Zend OPcache v7.0.22-0ubuntu0.16.04.1, Copyright (c) 1999-2017, by Zend Technologies

Πηγή

Αφήνω μια απάντηση